www.radiopooya.com:

اینبار در داستان شب نوشین وحیدی یکی از قصه های دلنشین خودش را می خواند

تقصیر من نیست یک روایت ساده زندگیست که شاید ما از کنارش به سادگی بگذریم ولی نوشین با حس زنانه و نگرشی ژرف از این روایت قصه ای دلنشین می سازد.

ژرژ چهار بخش این دا ستان را کارگردانی کرده است

 

برو به آدرس