ایرون دات کام:

خائنین، اهل وطن را مایه ی درد_ سرند/ جمله همچون خار گل باشند و خار بسترند
گوش ها را در زمان حق شنیدن، پنبه اند/ چشم ها را در مقام راه دیدن، نشترند
همچو رهزن هرکه را یابند دور از قافله
از تنش سر می برند، از کیسه اش زر میبرند… : رهی معیری

برو به آدرس