Facebook:

 

 
در بدن مراكزى وجود دارد كه به آنها مراكز انرژى یا چاكرا گفته می شود. چاکرا كلمه ای سانسكریت به معنای چرخ است. چاکراها یا مراکز انرژی در حال چرخش هستند و بخش های بسیار مهمی از کالبد انرژی محسوب می شوند.  

برو به آدرس