Planet Iran:

گویا کامران دانشجو در ۸ سپتامبر ۱۹۷۸ هنگامی که در بریتانیا دانشجو بوده به مسیحیت گرویده و در یونان به جورجیوس کامران تغییر نام داده و سپس غسل تعمید داده شده تا با دختر ارتدوکسی بنام اولگا ازدواج کند. روزنامه کویتی الرای نیز اسناد مربوط به عقدنامه، غسل تعمید و تغییر نام را در وب گاه خود منتشر کرده است. { در عکس انگلیسی مدرک، به وضوح دین آقای دانشجو مسیحیت ذکر شده است}

برو به آدرس