جرس:

دایی خامنه ای با ابراز تاسف از بازداشت فرزندش می گوید: "در بازجویی ها با استناد به مصاحبه هایش می گفتند چرا علیه نظام صحبت کرده است و تاکید بیشتر بر روی این بود که چرا از شخص رهبری انتقاد کرده است. بر روی مواضع آقای میردامادی و حمایتشان از جنبش سبز و رهبران آن هم حساس بودند و در بازجویی ها آن را مطرح می کردند. متاسفانه گویا برای آقایان تفاوتی بین جریان اصلاح طلب و نیروهای برانداز نیست و ایشان را برانداز قلمداد کردند."

برو به آدرس