غربگرا:

 

 

احمق

 

با پاسخ به این پرسش، باهوش یا احمق بودن خود را تعیین کنید:

برو به آدرس