برگرفته از صفحه فیسبوک عباس شیرمحمدی, عکاس خبرنگار کاخ سپید...