محمود احمدی نژاد، رئیسِ جمهورِ جمهوری اسلامی ایران، امروز پس از افتتاحِ چند طرحِ عمرانی در همدان گفت: «نفت نمی‌خرید؟  به جهنم که نمی‌خرید!  بهتر که نمی‌خرید!  ما مردم را به میدان می‌آوریم و می‌گوئیم که نمی‌فروشیم.  مگر طی این همه سال که مردم ما افتخار آفریدند با نفت زندگی کرده‌اند؟  این همه دانشمند با ابتکاراتِ خود ۱۰ برابرِ پولِ نفت را در جیبِ مردم می‌گذارند.»  >>>