متمایلینِ به خودکشی توجه فرمائید، اتوبوس آمادهِ حرکت است. لطفاً سوار شوید.—خودم