پیامِ فرزندان کورش در پاسارگاد - دانشجو

گردهمایی بزرگ جوانان ازسراسرایران در روز هفتم آبانماه  95 برای گرامیداشت کورش بزرگ، الگوی انسان دوستی و فرمانروایی جهان، رویدادی آگاهانه، ملی میهنی، خود جوش و مهرآمیز بود. این گردهمایی برآمده ازروشنایی بیداری،  که باید پیوسته زنده نگه داشته شود، پیامهای زیر را نیز دربرداشت:

- ما ازتاریخ ایرانمان پیش از اسلام آگاهیم و به آن افتخار می کنیم،

- ما هویت ملی میهنی خود را گرامی و پاس میداریم،

- ما هویت ملی میهنی خود را موجب همبستگی و یکپارچگی ایرانیان سراسر کشورمی دانیم،

- ما از شکوه گذشته واراده ی ملی خود برای پیشرفت وسرافرازی کشورمان درجهان بهره خواهیم برد،

- ما میدانیم که نیاکانمان با زور مسلمان شده و از آن زمان به بعد کشور ما به عقب رانده شده است، 

- ما پس از 1400 سال یک کشور پیشرفته و خوشبخت اسلامی در جهان نمی بینیم،

- ما راه ورسم تحمیلی تازی راعامل عقب ماندگی و وسیله ی استعمار وعواملش درجهان میدانیم،

- ما میخواهیم درجهان کشوری پیشرو و صلح طلب باشیم نه هم دین با داعشی  ویرانگر که منفور جهان می باشد،  بنابراین ایرانمان را  از راه ورسم تحمیلی بیابانگردان تازی و زندان 1400 ساله آنها رهایی می بخشیم.                                   

Political Videos of Dariush Dehghan

روزِجهانی کورش بزرگ شاد باد – داریوش دهقان

iroon.com/irtn/blog/9464

کورش بزرگ، رهبر همه ی قرنها – داریوش دهقان
www.slideshare.net/babackbabakian/ss-66223497

ایران همراه با فرزندان کورش - دانشجو

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-71646799

پرسشها و پیام فرزندان کورش – داریوش دهقان
www.slideshare.net/babackbabakian/ss-69618785

کورش، الگوی جهان پیشرفته - دانشجو

iroon.com/irtn/blog/8960

پیام فرزندان کورش در پاسارگاد – دانشجو

iroon.com/irtn/blog/9628/

گزینش خردمندانه

نیاکانت مسلمان گشته با زور  ++ تو آگاهی، نه ناچاری نه مجبور

خرد بگزین و مهر و شادمانی ++ مبر فرمان تازی تا لبِ گور

روزِجهانی کورش بزرگ شاد باد – داریوش دهقان

www.facebook.com/photo.php?fbid=1785842271686404&set=o.134983801880&type=3&theater