روزِجهانی کورش بزرگ شاد باد – داریوش دهقان

هفتم آبان برابر با بیست و نهم اکتبرروزجهانی کورش شاد باد.

کورش بزرگ سرسلسله ی شاهنشاهان هخامنشی پایه گذارنخستین و بزرگترین امپراتوری جهان بوده و درسالهای (۵۷۶-۵۲۹ ) پیش از میلاد میزیسته است . دانایی، مهربانی ، بخشندگی، نبوغ نظامی و رهبری خردمندانه وبی همتا ازجمله ویژگی های کوروش بزرگ، بوده است.

این انسانِ با شکوه درزمانِ خویش و دردوران معاصر برجسته ترین فرمانروای تاریخ و یکی از افراد با نفوذ همه ی دورانها شناخته شده است.  گزنفون، کوروش را فرمانروای آرمانی نامیده  وجفرسون سومین رییس جمهور امریکا کورشنامه ی گزنفون را برای نوشتن قانون اساسی امریکا بعنوان یک کتاب مرجع مورد استفاده قرار داده است.

کورش بزرگ درسرزمین های تحت فرمانش بردگان را آزاد می ساخته، به باورهای اقوام  احترام می گذاشته، رفاهِ مردم را افزایش میداده وبه گسترشِ دادن تمدن می پرداخته است. چنین رفتارهایی دردنیای باستان بی سابقه بوده است.

ازویژگی های برجسته ی کورش، پادشاه خردمند و با بینش ما، مهربانی، انسان مداری و واقعگرایی او بوده است . اومشکل ونیازها ی انسانها را تشخیص داده و بجای توسل به قدرتهای اوهامی و راه حل های آسمانی، حقوق بشر را تدوین و برآن اساس فرمانروایی می کند. بزرگان جهان از جمله جفرسون از روش کشورداری او الگو برداری کرده اند.

ارزش و بزرگی کورش و رفتار و کردار او در بیست و پنج قرن پیش، بیشتر آشکار می گردد وقتی می بینم که آخوندان دین فروش که سالها خود را  به خدای نادیده چسبانده ومعلم اخلاق جا میزده اند، برای به دست آوردن قدرت و نگهداری آن حتی درقرن بیست و یکم هم به انسانها ظلم می کنند و به هرجنایت وشیادی دست می زنند.

کورش که تحت تعلیمات شگرف زرتشت بزرگ، نیکی را آموخته و پیشه نموده بوده ، به راستی فخر بشریت می باشد.

امید اینست که طراحان و مهندسان توانای ایرانی از هم اکنون به فکر طراحی موزه و میدانی شایسته در اطراف آرامگاه این انسان یگانه و گرامی تاریخ باشند تا با آزادی ایران به اجرا درآید.

کورش بزرگ، رهبر همه ی قرنها – داریوش دهقان
www.slideshare.net/babackbabakian/ss-66223497

ایران همراه با فرزندان کورش - دانشجو

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-71646799

پرسشها و پیام فرزندان کورش – داریوش دهقان
www.slideshare.net/babackbabakian/ss-69618785

روزِجهانی کورش بزرگ شاد باد – داریوش دهقان

iroon.com/irtn/blog/9464

کورش، الگوی جهان پیشرفته - دانشجو

iroon.com/irtn/blog/8960

پیام فرزندان کورش در پاسارگاد – دانشجو

iroon.com/irtn/blog/9628/