بیا تا بُن جهل را برکنیم  - دانشجو

 بیا هموطن عهد و پیمان کنیم        +++  که دیو وددان را گریزان کنیم      

بیا تا که ایران زیبای خویش         +++  ز نیرنگشان پاک و تابان کنیم

بیا تا خرافات و زهد و ریا            +++  بسوزیم و اندیشه رخشان کنیم  

بیا تا بُن جهل را بر کنیم              +++  به نور خرد بحث و باور کنیم 

 بیا تا که نقشی نوین بر کشیم        +++  شب تیره را پر ز اختر کنیم

بیا تا که این کسوت عاریت           +++  بدریم و رخت خودی تن کنیم    

بیا تا که پندار نیکو کنیم              +++  سخن نیک و کردار نیکو کنیم    

بیا ریشه ی ترس وتبعیض را        +++  بخشکانده، انصاف از سر کنیم    

بیا تا حقوق زنان  سربسر            +++  به مردان شبیه و برابر کنیم 

 بیا تا چو کورش، حقوق بشر       +++  زِ آیینِ هرملک برتر کنیم   

بیا تا که آزاده  باشیم  و شاد         +++  صفا بخشی و مهر، محور کنیم 

 بیا تا که ایران گلستان کنیم          +++  بهرگوشه اش باغ و بستان کنیم 

روزِجهانی کورش بزرگ شاد باد – داریوش دهقان

iroon.com/irtn/blog/9464

کورش بزرگ، رهبر همه ی قرنها – داریوش دهقان
www.slideshare.net/babackbabakian/ss-66223497

ایران همراه با فرزندان کورش - دانشجو

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-71646799

پرسشها و پیام فرزندان کورش – داریوش دهقان
www.slideshare.net/babackbabakian/ss-69618785

کورش، الگوی جهان پیشرفته - دانشجو

iroon.com/irtn/blog/8960