نوروز و بهارتان شاد باد

وقتی که به جشنهای شاد ملی، فلسفه ی درستکارانه ی زیستن یعنی نکویی در پندار، گفتار، و کردار، راه و روش انسانی کورش در رفتار با ملت و مردم دنیا که مبنای حقوق بشر امروز شده، مدیریت پیشرفته ی داریوش در کشورداری، سیستم پستی، کاروانسراها، جاده و ساختمان سازی ودیگر هنرها و نوآوری های ایران باستان می نگریم می بینیم که تا قبل از حمله ی تازیان به ایران فرهنگمان بسیار افتخار آمیز و پیشرفته بوده است .

رفتارامروز آخوندها با ملت و منابع و منافع ایرانی و نحوه ی عمل داعشیان با مردم، نشان می دهند که نیاکان ما پس از شکست قادسیه، هیج دلیل قانع کننده ای جز زور برای پذیرش راه و رسم بیابانگردان تازی نداشته اند.

برهمه ماست که تاریخ میهن و جشن ها و ارزش های گذشته را هرچه بیشترگرامی بداریم ودر انتقال آنها به جوانترهایمان بکوشیم و جامه ی عاریت را بدور افکنیم. نوروزتان پایدار و بهارانتان شاد باد.  

 نوروزوآیین کیان

زِ زیبایی نوروز و دَر و دَشت   ++  جهان خرم شد وجانهاجوان گشت

 شکوهِ جشن نوروزی چودیدم  ++  دلم مفتونِ آیینِ کیان گشت

نوروز وبهارایرانی می آید

سردی دی رفته وآهسته می آید بهار ++  سرزمین سردِ ما گردد دوباره لاله زار

می رود ضحاک و ظلم و قتل وبیم     ++  مهروامید وعدالت باز گردد برقرار

نیایش نوروزی

ای خدا آخوند می خواهد بهشت     ++  حاجتش ده، گرچه کارش بوده زشت

کلِ آخوندان به جَنَت کن روان        ++  بعد ازاین نوروز، دراردیبهشت

دانشجو

سروده های نوروزی - دانشجو

http://www.slideshare.net/babackbabakian/ss-44985911

جشن چهارشنبه سوری احمقانه است یا..... / دانشجو

http://iroon.com/irtn/blog/3760/

جشن چهارشنبه سوری وفتوای آخوندها

http://iranian.com/posts/view/post/9508