برنامه تحصیلی آموزشگاه «والدن» از این قراره:

آمادگی

قربون چشای بادومیت برم.

کودکستان

مأمان جون من بادوم میخوام!

ابتدائی (دبستان)

کلاس اول – خوب؟ خوبه.

کلاس دوم – بد؟ بده.

کلاس سوم – خوب؟ بده (بعضی اوقات).

کلاس چهارم – بد؟ خوبه (در بعضی شرایط).

کلاس پنجم – خوب و بد داره (در هرحال).

راهنمائی

کلاس ششم - خوب و بد نداره (اگر منافع از ما بهتران ایجاب بکنه).

کلاس هفتم - خوب و بد مصلحتی (اخلاقیات).

کلاس هشتم – خوب و بد نسبی (خدا پدر ماکیاولی را بیامرزه).

متوسطه (دبیرستان)

کلاس نهم – خوب و بد کیفی (شرایط ذهنی).

کلاس دهم – خوب و بد کمّی (شرایط عینی).

کلاس یازدهم – انقلاب.

پیش دانشگاهی

کلاس دوازدهم – رفرم.

دوره لیسانس

سال اول – جغرافی.

سال دوم – تاریخ.

سال سوم – اقتصاد.

سال چهارم – سیاست.

دوره فوق لیسانس

فرهنگ.

دوره دکترا

تجدّد گرائی (مدرنیسم).

فوق دکترا

پساتجدّد گرائی (پست مدرنیسم).

 

کارتون از گری ترودو.