- تاریکی، تاریکی، تاریکی!

شعار دادند یکصدا شغالها

- قسم به خداوند شب

که ما را به تاریکی افتد شکار!

طنین افتاد جیغ خفاشها در بلندگوها

 

- اما به زنجیر نتوان کرد ماه را!

گفتیم ما همه

گفتند آری آری آری

قسم به خداوند تاریکی

که کشته‌ایم بسیار ماه‌سانان

پیام‌آوران روشنی!

 

و دیدیم ما گونه‌های خیسِ ماه را

که می‌تابید بر کاروانِ خشم

 

دیرگاهی ست نباریده باران

چرا که بعد از آب است نوبت آفتاب

اما نفرین آبها که نبارند به تیرستان!

- یک هفته ۵۷ کشته، چند تا بدهکاریم ما؟

- برخاستند مناره‌ها:

- بزرگ است خدا!

 

25 سپتامبر 2022