اقتصاد جمهورى آخوندى، به زبان ساده:
 
تحريم ----> فروش نفت ارزانتر از بازار + نبودن تجارت آزاد بين المللى  ---> فقر
نا امنى براى سرمايه گذار خارجى + هراس از سرمايه دار داخلى ----> عدم وجود كارآفرينى و تجارت آزاد  ---> فقر
روابط متشنج با دنيا ----> ترس دائمى از دژمن ---> بالا رفتن بودجه دفاعى و نظامى  ---> فقر
محدوديت هاى اجتماعى+ حجاب اجبارى+ عدم عدالت اجتماعى ---->  مهاجرت طبقه سازنده به همراه خروج سرمايه و مغز ---> فقر
 تنگ نظرى + باند بازى + هراس از دست دادن قدرت ---->انتخاب مديران خودى----> تمصيمات غلط اقتصادى و فساد مالى  ---> فقر
حجاب اجبارى + حاكميت اجبارى قانون شريعت ----> عدم رونق توريسم ---> فقر
اقتصاد مال خر است ---->  يك دلار= ٧ تومان --->  يك دلار = ٣٢ هزار تومان
همانظور كه در تصوير ميبينيد،  خر هم توى گل مانده و نميدونه چكار كنه