سیسمونی خریدن خانواده قالیباف داستانی را در ذهنم زنده کرد. می گویند ملایی بر بالای منبر رفته بود. داد می زد که ادرارِ نوزادتان فرش را بی نماز و نجس می کند و چاره ای ندارید جز بریدن قسمت نجس فرش. 

ملا شب به خانه برگشت و دید وسط فرش سوراخی بزرگ دارد. از زنش ماجرا را جویا شد

 

زن گفت همانطور که خود بر بالای منبر گفتی، جای ادرار بچه را قیچی کردم. ملا فریاد برآورد که زنیکه احمق! من این را برای عوام که پای منبر من مینشینند گفتم نه برای خودمان

حالا داستان تبلیغ برای ساده زیستی، خوردن نان خشک و بستن لنگ و حمایت از تولید داخل برای عوام است نه برای خودشان