عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

قابل توجه معلمان شریف سرزمینم

تا ابله در جهان است مفلس در نمی ماند

داستان مردم با آخوندهای به قول بعضی ها (دوزاری)

کتاب ماموریت برای وطنم

سِلِبریتی‌هایِ حکومتی و هنرمندان مردمی، سر و ته یک کرباس

دغدغه‌های من و دغدغه‌های تو

بیشتر