آخوندها ، بزرگترین عامل عقب ماندگی ایران / دانشجو

بعد ازماه ها بی خبری پیمان را دیدم. پیمان همان دانشجوی کنجکاو، با مطالعه و ژرف اندیشی است که برای ادامه تحصیلات بیشتر، با سختی ازایران، به آمریکا آمده است. مصاحبه های او با نام های " مشکل جوانان خردمند با آخوندها چیست؟* " و " چرا ایرانیان از آخوندها متنفر شده اند؟" **را بعضی از شما خوانده اید. گرم و مهربان و فروتنانه مرا پذیرفت.

ازکارش جویا شدم. دانستم که همچنان دانشجوست و برای گذران زندگی درس هم می دهد.  پرسیدم: این روزها به چه فکر می کنی؟

گفت: مثل هردانشجویی که می آموزد تا آگاه ترومتخصص شده وامکان خدمت شایسته تری به کشور ومردمش داشته باشد، به سه موضوع فکرمی کنم:

نخست به این می اندیشم که چرا ایران عقب مانده است و نباید یکی از کشورهای پیشرفته جهان باشد.

دوم از خود می پرسم که چه عواملی سبب در جا زدنها و فقیرماندن کشورصاحب ثروتمان شده است.

سوم، چون می دانم که هرشرایطی با اراده و آموزش وعمل قابل تغییرست، می اندیشم که ما ایرانیان به ویژه جوانان، باید چه فعالیت های فردی و گروهی انجام دهیم، چه تشکیلاتی بوجود آوریم و یا به کدام سازمانها بپیوندیم تا کشور وهم میهنانمان را از وضع غم انگیز کنونی رهایی داده و درجاده ی پیشرفتی که سزاوارش هستند، قراردهیم..

پرسیدم: می شود موضوع را کمی بیشتر روشن کنید؟ گفت: به همین کشورآمریکا نگاه کنید. ازتاریخ استقلال آن فقط 237 سال می گذرد. اوضاع آنرا با ایران امروزما، که چندین هزارسال سابقه تاریخی درخشان ( در دوره های آغازین ) داشته، مقایسه کنید. پیشرفتهای آمریکاییان در زمینه های گوناگون چشم مردم دنیا را خیره کرده و وعقب ماندگی و پس رفت های ما، مردممان را به فقر وسرافکندگی و کشوررا به بدنامی کشانده است. برتری های آمریکا سبب شده که بعضی ازمردم دنیا هر تلاشی بکنند تا اجازه ورود به آن را بیابند و شرایط غم انگیز حاکم برایران موجب شده که مردمش به هروسیله ای چنگ بزنند تا بتوانند از آن خارج شوند.

پرسیدم: شما چه عواملی را درعقب ماندگی کشورمان موثرمی دانید؟

گفت: بطورکلی آموزش های بی پایه ای که فرهنگ حاکم برکشورمان را تشکیل داده عامل عقب ماندگی کشور و مشکلات مردم می دانم .عوامل خارجی نیز بی تاثیر نبوده ونیستند و همین فرهنگ حاکم است که زمینه را برای عملکرد زیانبخش عوامل خارجی نیز فراهم ساخته و می سازد. با این همه بزرگترین عامل عقب ماندگی را آخوندها می دانم و دلایل آنرا خواهم گفت.

پرسیدم: مقصود شما چه آموزش هایی است و فرهنگ ما چگونه شکل گرفته است؟

گفت: مقصود من از فرهنگ دراینجا مجموعه ی باورها ورفتارهایی هستند که مسلمانان بیابان گرد برای ادامه تسلط خود با زور شمشیر برایرانیان شهرنشین و متمدن تحمیل کردند و جانشین رفتارها و باورهای گذشته آنان نموده اند.

پرسیدم: فکرنمی کنید که دارید مسلمانان مهاجم را عامل شکست وعقب ماندگی ایران و دیگر ناکامی ها می دانید؟

گفت: باید بدانیم که تاریخ نویسان تا امروز از ترس تکفیر و تنبیه، همه اتفاقات و فجایع بیابانگردان متجاوز را کاملا بیان نکرده اند و همیشه نوشته ها سانسور شده است. اما حتی تاریخهای زیر سانسور نوشته شده هم نشان می دهد که تازیان دردویست سالی که برایران مسلط بودند ازهیچ تحقیر و تجاوز وغارت وکشتاری دریغ نکردند تا فرهنگ ایرانیان را دگرگون کنند.

پرسیدم: چگونه بدانیم که باورها و رفتارایرانیان قبل از اسلام ازآنچه امروز هست متفاوت بوده است؟

گفت: برای دانستن حقایق باید تاریخ کشورمان را بخوانیم. سایتی وجود دارد که می توان در آن کتابهای ممنوع شده در ایران را دید و خواند و آگاهتر شد.

***

تاریخ درخشان ایران قبل ازاسلام بسیارخواندنی و دانستی است. آن همه شکوه و بزرگی ایران قبل از اسلام، بعد از حمله عربها هرگز تکرار نشد. مطالعه ی رفتاراحترام برانگیز ایرانیانی که پس ازحمله عربها، به هند مهاجرت کردند و اکنون پارسیان هند خوانده می شوند، راه دیگریست که تاحدی نشان دهد که ایرانیان قبل از اسلام چه باورها و رفتارهایی داشته اند..

هردوت تاریخ نویس یونانی نوشته است که یکی از چند ویژگی ایرانیان (قبل از اسلام) راستگویی بوده است. ببینید اکنون که آخوندها با تشکیل حکومت اسلامی برایران حاکم مطلق هستند و همه ی ابزار قدرت را در دست دارند چگونه دروغگویی و تبعات آن یعنی ریا، تقیه و رشوه خواری و فسادهای اجتماعی به اوج خود رسیده است. رفتارخشونت بار و بیرحمانه ی این ها که خود را ایرانی می دانند نشان می دهد که مسلمانان بیابانگرد واشغالگر آن زمان تا چه حد وحشیانه تربا نیاکان ما برخورد می کرده اند.

پرسیدم: پس چرا بعد از رفتن عرب ها رسومشان در ایران پایدارماند ؟

گفت: چنانکه می دانید ما صد در صد رفتارهای غیرغریزی خود را از آموزش مستقیم و غیر مستقیم محیط خویش فرامیگیریم. بعبارت دیگر بیاری آموزش و یادگیریهاست که از ما جراح ، متخصص ، دانشمند ، واقع گرا و یا دزد، جانی، متعصب وخرافاتی ساخته می شود. بنابراین برای پاسخگویی به این پرسش باید دید که چه کسی آموزش می داده، محتوای آموزشی چه بوده، و ابزار آموزشی در دست چه کسانی قرار داشته است. شوربحتانه آخوندها تمام وسایل آموزشی زمان را که شامل مسجد و منبر و جلسات بحث ومحافل دیگر می شده در اختیار داشته و ازهر فرصتی برای انتقال باورهای بدویان به مردم، استفاده می کرده اند. آنها که همیشه می خواسته اند خود را به صاحبان قدرت نزدیک کنند واز امتیازات اجتماعی و اقتصادی این نزدیکی برخوردار شوند، بعد ازرفتن عربها با تعصبی کور، باورها و رفتاراشغالگران را با داستانهای خرافی بیشتری درهم نموده و به مردم ما آموزش داده اند. آنها بیشتراز تازیان با فرهنگ ایرانی ستیز کرده اند وبارها حکم تکفیر هموطنان دگراندیش را صادر نموده اند.

پرسیدم: آیا نیروی مخالفی هم نبوده تا آموزه های آخوندها را به چالش کشد؟

گفت: باید به یاد داشت که آخوندها علاوه بر مکتب داری واداره ی مراکز آموزشی ، چماق دین وتکفیر را هم در دست داشته اند و با اتکا به اینها و مراکز قدرت، هرمخالف و مخالفتی را در هم می کوبیده اند.

آنها کارقضاوت و دادرسی به امور مردم نیزدر اختیار داشته اند. این همه قدرت بی چالش سبب میشده که توده بیسواد و زجر دیده جامعه نیز که آرزو می کرده اند اقلا در دنیای دیگر کامروا شوند، از ترس خدا و به امید بهشت موعود، گفته های آخوندها را بی چون و چرا بپذیرند واز آنها پشتیبانی کنند. شوربختانه ایرانیان در اکثر دوران پس از اسلام تا کنون، غیر ازدوران کوتاه پادشاهان پهلوی، زیر چماق تکفیر و تحت اینگونه تعلیمات آخوندها قرار داشته اند. آخوندها بدین ترتیب در نگهداری رسوم عربها وخرافات و عقب ماندگی کشوربیشترین نقش را دارند. وقایع همین سی و چند سال اخیر نیز بد آموزی ملایان وستیزه بی وقفه ی آخوندها را با فرهنگ ایرانی نشان می دهد. نیمی از ایرانیان را زیرچادر نگهداشته اند و به حقوقشان تجاوز می کنند. دیده ایم که بر پرچم ملی ایران نامی عربی گذاشته اند. می دانیم که پول ایرانیان را صرف آبادی کشورهای عربی کرده اند و مردم ایران را نیازمند نگهداشته اند. شنیده ایم و خوانده ایم که آخوندی بنام مطهری با شدت و نفرت فریاد زده بوده است که: جشن چهارشنبه سوری " مال احمقها " است .اینگونه ایرانی ستیزی در میان آخوندها کم نبوده و نیست.

پرسیدم: آیا این وضع ادامه خواهد داشت؟

گفت: نه، چون برتعداد با سوادن افزوده شده است، ملا تنها منبع بحث و تدریس نیست، وهمه ابزار تدریس را در اختیار ندارد. مرزهای مجازی کشورها باز شده. مردم از طریق ماهواره ها واینترنت با سبک های دیگر زندگی و اعتقادات دیگر آشنا شده، امکان مقایسه دارند و گفتارهای بی پایه آخوندها را به چالش می کشند. جوانان فعلی آگاه ترین نسل ایرانند و فرهنگ ملی خود را گرامی می دارند وساکت نیستند. حکومت اسلامی نمی تواند همه ی روشنفکران را مهار کرده و مانع پیام رسانیشان شود. از طرف دیگرجهان به طرف دموکراسی می رود و هیچ دیکتاتوری از نوع مذهبی و غیره دوام نخواهد داشت. کوتاه اینکه به تاریکی خاصی که زمینه رشد ملایان بوده پایان داده شده است.

پرسیدم: فکر می کنید مبارزان چه باید بکنند؟

گفت: آنچه ما را اسیر وضع موجود کرده بی خبری و نادانی بوده است. بنابرین افشای خرافات و آموزش دهی اولین وظیفه فردی و گروهی مبارزان می باشد. مبارزان باید برای افزایش قدرتشان تشکیلا تی بوجود آورند و یا به سازمانهای موجود بپیوندند. مردم ما از سیستمی که فرهنگ ایرانی را بباد داده و دست آفتابه دزد را قطع می کند و سارق میلیاردها دلار را بحال خود می گذارد، پشتیبانی نخواهند کرد اگر چه نام خدا و پیامبر برآن باشد. مردم ما می دانند که با آگاهی و اراده و عمل هر شرایطی قابل تغییرست.

مشکل جوانان خردمند با آخوندها چیست؟
http://www.youtube.com/watch?v=xK0KLJzouFg
مشکل جوانان خردمند با آخوندها چیست؟ - دانشجو

www.youtube.com/watch?v=xK0KLJzouFg

چرا ایرانیان ازآخوندها متنفرشده اند؟ - دانشجو
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154699942886881&id=134983801880

چرا ایرانیان ازآخوندها متنفرشده اند؟ - دانشجو

iroon.com/irtn/blog/11164

آخوندها، بزرگترین عامل عقب ماندگی ایران - دانشجو

iroon.com/irtn/blog/1632

همبستگی برای ایران
http://www.slideshare.net/babackbabakian/1-34148930