بازیچه ی نمایشِ انتخابات

پیش از این دیده ای نمایش را

دزدی رای و آن گزارش را

گو به "عظما"  نِه ای تو بازیچه

پس بران شیخک و سفارش را

دانشجو

گزارش سال 88: رای آقای موسوی و کروبی را به احمدی نژاد دادند.

سفارش سال 92: ولی عظما سفارش کرد همه درانتخابات شرکت کنید.

 

چرا به رژیم آخوندی رای نمی دهم؟

http://parsdailynews.org/htms/7432

ای رژیم فریب و جور و فساد

من به تو رای خود نخواهم داد

http://parsdailynews.org/htms/6721

دیندار و کافر

http://parsdailynews.org/htms/7841