مبارزانِ محبوبِ و خستگی ناپذیر- دانشجو

 https://www.youtube.com/watch?v=vKvWGEy2rXw

- میهن دوستانی که جان عزیزشان را درراه آزادی ایران و ملّت فدا کرده اند

- زندانیان سیاسی که دربند بودن را بر ذلّت و خفت ترجیح داده ان

 فرزندان کورش، معروف به نسل پاسارگادی که میخواهند شکوه گذشته را باآورند-

- بانوان دلیرمعروف به دختران میدان انقلاب که زن ایرانی را سربلند ترکرده ومیکنند

- و کیلان دانا و دلاوری که دفاع از مبارزان را وظیفه ی خویش ساخته اند

- مدیران و مسئولان پرکار و روشنگرِرسانه های مردمی

- نویسندگان و شاعرانی که برای رهایی کشور ومردم مینویسند

- معلمانی که با دادخواهی خویش بما می آموزند که حق گرفتنی می باشد

- دانشجویانی که پرسشگر، عدالت خواه ومردم گرایند

- کارگرانی که کوشش یک روزِ آنها برابر با زندگی هزاران آخوندِ مفتخورو شیّاد می باشد

- نیروهای ارتشی و انتظامی که درپی فرصتند تا به یاری هموطنانشان برخیزند

- سیاستمدارانی که در درون و بیرون ایران به خیزش ملت یاری میرسانند

- آورارگان و مهاجرانی که فریاد ملت در غربت شده و دنیا را از نادانی و بیداد آخوندان با خبر میسازند.

 

خواهشمندست شما نیز براین فهرست که تنها پاره ای از مبارزان را نام برده، بیفزایید.

دانشجو

مبارزانِ محبوب و خستگی ناپذیر- دانشجو

 https://www.youtube.com/watch?v=vKvWGEy2rXw