کورش، محبوب جهان 

مریدِ کورش

مریدِ کورشِ انسان مدارم ++ علیه ظلم و زور وبند ودارم

بهشتِ من بُوَد آزادی و داد ++ به تازی جنتش وا میگذارم

ملت بیدار کورش

چوملت رَه کورشش می رَوَد == عدو لرزَد و جامه از تن دِرَد

بداند که این سیل بنیان شکن ++ بساطِ فریبش به توفان دهَد

کورش و جهان پیشرو

جهانی در پی کورش روانست  + سفیه مسحورِ چاه جمکرانست

نمی بیند مسیر مهر و شادی   + زجهلش در پی تازی دوانست

خرد یا خرافات

تازی زتو بگرفته شکوه و خِردَت را ++ با ظلم وستم کرده مسلمان پدرت را

ای زاده ی کورش تو نه ای بردهِ تازی ++ پس دِه تومسلمانی و بستان خردت را

آزادی ودادگری کورش

چوکورش بوده شاه ورهبرِما ++ مرامش نقش بسته در سرِما

شده  آیینِ ما آزادی و داد  ++ برانیم از وطن جبار و شیاد

مردم فریب وایران ستیز

تو ای شیخ شیادِ تازی پرست ++ بدان خاکِ ایران سرای منست

تو مردم فریبی و ایران ستیز  ++ بزیرت کشم گرفلک با تواست

ایران همراه با فرزندان کورش - داریوش دهقان

www.youtube.com/watch?v=7Cou_8F9Jz8

کورش، رهبر آرمانی – داریوش دهقان

www.youtube.com/watch?v=QThEONI92-E

کورش بزرگ، رهبرِ همه ی قرنها - داریوش دهقان

www.youtube.com/watch?v=9oyBT7OYx7I

پرسشها و پیام فرزندان کورش – داریوش دهقان
www.slideshare.net/babackbabakian/ss-69618785

کورش؛ الگوی جهان پیشرفته – داریوش دهقان

iroon.com/irtn/blog/8960

پیام فرزندان کورش در پاسارگاد – داریوش دهقان

iroon.com/irtn/blog/9628

کورش، رهبر آرمانی – داریوش دهقان

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-81117790