" سیاست حزب کمونیست  (بلشویک) در مورد دین نمی تواند محدود باشد و به صدور فرمان جدائی کلیسا از دولت و مدرسه از کلیسا، یعنی اقداماتی که دموکراتهای بورژوازی وعده میکردند، لیکن هرگز و در هیچ جای جهان به آن وفا نکردند، زیرا میان سرمایه و تبلیؽات دینی، عملاً پیوندهای گوناگونی و وسیعی وجود دارد.هدف حزب این است که ارتباط میان طبقات استثمارگر و تبلیؽات دینی سازمان یافته عملاً از میان برود و مردم زحمتکش عملاً از قید تعصبات دینی رها شوند. برای این مقصود، حزب باید وسیع ترین آموزش علمی و تبلیؽات ضد دینی را سازمان بخشد." ( از طرح برنامه حزب کمونیست روسیه، مندرج در جلد 92
مجموعه آثار لنین).