بانوی دانشمند، میرزاخانی

درخشش این دانشمند ایرانی درجهان سبب افتخار همه ی انسانها بویژه ایرانیان می باشد. کاش عمرش به وسعت دانش و استعدادش بود. هستی و دستاوردهای این بانوی نابغه غرورآفرینست و باز پرسش های زیر را مطرح میسازد:

پرسش های فرزندان کورش درمورد زنان اسلام – دانشجو

چرا در اسلام زنان کوچک و حقیر شمرده می شوند؟

چرا شهادت دو زن برابر با یک مرد می باشد؟

چرا ارث زن نیم ارث مرد قرار داد شده است؟

چرا دیه ی زن برابر با بیضه ی چپ مرد می باشد؟

چرا زنان باید از بسیاری از فعالیت های اجتماعی محروم باشند؟

آیا زن در بسیاری از موارد مادر و رکن اصلی خانواده نیست؟

آیا مادر حقارت زده می تواند فرزندان بزرگ و شایسته تربیت کند؟

آیا زن آگاه ایرانی که درکشورخود شاه بوده، می پذیرد که برده احکام بیابانگردان شود؟

آیا هیچ فرزند برومندی می پذیرد که حقوق مادرش نیم حقوق او باشد؟

آیا تبعیض برعلیه نیمی از جمعیت دنیا ضد عدالت اجتماعی نیست؟

آیا می توان احکام دوران جاهلیت را در قرن بیست و یکم به زنان تحمیل کرد؟

آیا .........؟؟؟؟؟؟

Political Videos of Dariush Dehghan

من زن ایرانیم پابند تازی نیستم – داریوش دهقان

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-61719764

من زن ایرانیم پابند تازی نیستم – داریوش دهقان

www.youtube.com/watch?v=sU_Yzlj7XAs

گناه بزرگِ ایرانی – دانشجو

iroon.com/irtn/blog/10067/

نقش ایرانیان مهاجر در آزادی و پیشرفت ایران

www.slideshare.net/babackbabakian/ss-75479500