مطبوعات در خصوصِ ۲۸ امرداد سال ۱۳۳۲ خورشیدی چنین نوشتند:

نمایش گالری در اندازه بزرگ