جرس: گزارش ها از استان هرمزگان می گوید که درگیری شدیدی میان مردم و نیروهای امنیتی و انتظامی در جریان است و معترضین تعدادی از وسایل نقلیه دولتی را به آتش کشیده و جاده بستک - بندرلنگه را نیز بسته اند. دلیل اعتراضات، تغییر تقسیمات کشوری در شهرستان بستک استان هرمزگان اعلام شده است.

نمایش گالری در اندازه بزرگ