بازار بزرگ کرمان / سقف ِچهارسوق گنجعلی‌خان / محل تقاطع دو راسته ی بازار / کرمان

نمایش گالری در اندازه بزرگ