انسان‌ها انگل‌های بسیار تکامل‌یافته‌ای هستند:
انگل‌ها تناسبِ اندام بیولوژیکی را با پاتولوژی عمومی یا تخصصی کاهش می‌دهند، از جمله مانندِ اختهِ انگلی و اختلال در صفاتِ ثانویهِ جنسی، در عمل به تغییرکشیدن‌ِ رفتارِ میزبان.  انگل‌ها تناسبِ اندام خود را با بهره‌برداری از میزبان‌ها برای منابعِ لازم برای بقای خود، به عنوان مثال غذا، آب، گرما، زیستگاه، و انتقالات افزایش می‌دهند، اگرچه این نوع زیستِ انگلی به‌ روشنی شاملِ بسیاری موارد می‌شود، این بخشی از یک زنجیره از انواع تعامل میان گونه‌ها است...