فقط سخن است که ماندگار می ماند ... سخنان دکتر عبدالحسین زرین کوب در مورد فرهنگ ایران زمین از زمان زرتشت تا فردوسی، حافظ، سعدی و مولوی. 
 
استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب (متولد بروجرد) نویسنده، پژوهشگر، محقق، تاریخ نگار، مترجم، شاعر و مدرس.