روایت سختی های پناهجویان ایرانی، فرار از کشور و مانده در ناکجاآباد