جشن نوروز چندین هزارساله و نیاکانِ نیک اندیشمان برای گرامیداشت و برگزاری جشن نوروز نقشه می کشیم، خانه تکانی می کنیم، دلها را از کینه خالی می سازیم، آرزوی شادی و آرامش بیشتر برای خویش و دوست و مردم جهان میکنیم، زیباتر می پوشیم، از یکدیکر دیدن می کنیم، پیشکش می دهیم، بوسه می زنیم، شادی می آفرینیم، و مشتاقانه میخواهیم که هر روزمان بهمین زیبایی، نیک اندیشی و نیک خواهی نوروزمان باشد. سپاس از نیاکان نیک اندیش و نیک کردارمان و فرزندان راستینشان باد که سال نو خود را با دانش و بینش، در بهترین فصل سال برگزیدند و پیوسته به رعایت حرمت انسانی ونیک خواهی دلبند و پابند بوده اند. داریوش دهقان