گفتگوی‌ کوروش‌ پارسا و‌ محمود تجلی مهر فعال سیاسی و پژوهشگر علوم اجتماعی در مورد:

مدل سازی در فرهنگ‌سیاسی ایران: دوگانه جمهوری و‌ پادشاهی، مدل سازی سوسیالیستی و دمکراسی صادراتی، ایدئولوژی دگماتیک و‌ ایدئولوژی باز ‌و منعطف