بی بی سی: نام یک پزشک ایرانی در رسانه‌های بلغارستان هیایو به پا کرده. دکتر عبدالله زرگر رئیس یک بیمارستان در شهری کوچک در فقیرترین کشور اتحادیه اروپاست. او را به دلیل خارجی بودن برکنار کردند، اما این کار صدای مردم را در آورد. پرهام قبادی با دکتر زرگر صحبت کرده است.