بی بی سی: گلنوش خالقی، موسیقیدان ایرانی در هشتاد سالگی در واشنگتن درگذشت. او نخستین زن ایرانی بود که در رشته رهبری کُر تحصیل کرد و در دهه پنجاه خورشیدی رهبر کُر رادیو-تلویزیون ملی ایران بود.