ايران اينترنشنال

در این برنامه گفتگو کردیم با مینا خانی، فمنیست و تحلیل‌گر اجتماعی، حسن مکارمی، روانکاو بالینی، مهرانگیز کار، حقوق‌دان و سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی و‌ پژوهشگر.