گفتگو با:

جواد سلیمانی از خانواده قربانیان
سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل
یوگنی پتین ، معاون وزیر خارجه اوکراین