35 ميليمترى – رنگى – 26 دقيقه – 1356 – كانون*
شاهزاده امير حمزه عاشق دختر پادشاه مدائن است. اما معشوق در دام طلسم ديوى كه خود را به شكل وزير اعظم در آورده است گرفتار شده و بصورت گورخرى در آمده است.
اين فيلم كوششى است براى سينمائى كردن قصه هاى عاميانه با وفادارى به فضاهاى دو بعدى و حالات خنثاى شخصيت هاى اين قصه ها در كتاب هاى چاپ سنگى.
اين فيلم برنده ديپلم افتخار فستيوال بين المللى فيلم جيفونى (ايتاليا) ش