بی بی س:

بر اساس ارزیابی‌های اتحادیه‌های مشاوران املاک در ایران، رشد قیمت مسکن در تهران و بسیاری از شهرهای بزرگ در یک سال گذشته شیبی تند داشته و گاهی تا دو برابر افزایش یافته. البته در هفته‌های اخیر این رشد قیمت تا حدودی متوقف شده و در مواردی هم کاهش پیدا کرده. این پدیده از نظر بسیاری از کارشناسان مسکن، یعنی رکودِ بعد از جهش قیمت‌ها. در این حالت حدود بیست میلیون نفر از جمعیت ایران که اجاره نشین هستند، در شرایطی سخت قرار دارند. عمدتا اجاره بها سرعتی داشته که بسیاری آن را سرسام آور توصیف کرده‌اند. چشم انداز خانه‌دار شدن برای اکثر اجاره نشینها هم دور از دسترس و خارج از انتظار است. زنجیره مسکن، از تولید و توزیع گرفته تا ارائه تسیهلات بانکی دچار مشکل است؟ چرا اینطور است؟