سکسکه عنوان مجموعه شعر صوتی-تصویری علی عبدالرضایی ست که دارد طی پروسه‌ی انتشار می‌کند. در این کتاب تمام نشانه‌های نمادین و قراردادی از زبان حذف شده و اساسن بر نشانه‌های شمایلی و آوایی تأکید دارم. در شعر بالا فقط حس صدا و صوت است که می تواند تاویل پذیر باشد