Published on Apr 17, 2017

روز شنبه 15 آپریل "داریوش اقبالی" در شهر کلگری کانادا پیش از خواندن ترانه "مصلوب" که پیش از شورش 57 بر علیه شاه خوانده بود، بیان کرد این ترانه را بعد از دانشگاه اوین اجرا کردم..
در این هنگام برخی از ایرانیان لب به اعتراض گشودند و در راس معترضان دوست عزیز ما "فرشید" با صدای بلند اعتراض خودش را به گوش داریوش رساند و گفت آقای داریوش شما مملکت ما را نابود کردید..
البته از آنجایی که آقای داریوش اقبالی شدیدا اعتقاد به آزادی بیان دارند