پیام روز کارگر ۲۰۱۳ بلوک سیاه ایران به جهان: در تحریم انتخابات و عمل مستقیم سر تا سر دنیا متحد شویم