بمب افکن های روسیه که در پایگاه هوایی همدان مستقر شده اند، با مصرف سوخت کمتر و امکان بارگیری بیشتر بمب و موشک به مواضع تروریست ها در سوریه حمله می کنند.