درحالیکه آمریکا نگران کم اثر شدن تحریمهاست، آمارها در دوبی نشان می دهد که این تحریم ها اثر قابل توجهی، حداقل بر مبادلات ایران با این شیخ نشین گذاشته است. تجارت ایران با یکی از بزرگترین شرکای تجاری اش در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال قبلش، یک سوم کاهش داشته است. این موضوع، شمار زیادی از بازرگانان ایرانی را دچار مشکل کرده و بر رشد اقتصادی شیخ نشین دوبی هم اثر گذاشته است. اما چطور بزرگترین شریک تجاری ایران در منطقه، از خیر معامله با این کشور گذشته است.