در این برنامه " صفحه آخر " شباهت‌های حکومت " ولایت فقیه " با حکومت‌های فاشیستی، از جمله حکومت فاشیستی موسولینی مورد بررسی قرار می‌گیرد.