عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

کاسه‌ی‌آب

صاحب کومه‌

آلاله های دست خورده

کوچه های بی عبور

شاید که مرده باشم

یکشنبه ساعت پنج عصر

خدای مهربان من

خانم همسایه

صدای‌ خواب من

ساعت هفت و یازده دقیقه

بیشتر