اهل اهوازم، روزگارم چول است، تکه ناني داشتم که گرانش کرده اند! مادرم آب شده پاي گرماي تنور، پدرم غرق شده درکارون از غم بيکاری. اما بازهم مي گويم تا ماهي صبور هست زندگي بايد کرد!