قاضی:شما متهم شدین که مادر زنتون رو با چکش به قتل رسوندین! یکی از حضار:نامرد کثافت! قاضی:و متهم شدین که زنتونم با همون چکش به قتل رسوندین! یکی از حضار:نامرد کثافت! قاضی:شما کی هستی که اینقد فحش میدی؟! یکی از حضار: من همسایشم، دو ساله ازش چکش میخوام میگه ندارم!