13 تون به در. دشمناتون در به در. رفقاتون گل به سر. خوشی هاتون صد برابر.