همین جوری که می‌سوزم، بسوزی… کفن بهر عزیزونت بدوزی… که کُشتی یار ما رو، بی مروّت.

صفحه اینستاگرام رسول خادم از دسترس خارج شد.

منبع