چه اتفاقی باید بیفتد تا این پنج سال را بالا بیاورم روی صورتش؟ همه زندگیم٬ همه رفت و آمدهایم و حتی تلفن هایم را کنترل می کرده است. من مگسی بوده ام که عنکبوت سیاه پشت قرمز٬ هر روز لیسی سرتاپایش کشیده و همچنان گرفتار تار و تور رهایش کرده است. این مگس بی بال خاک بر سر هم عاشق و واله شکارچی٬ دست و پا زنان فقط وِزیده و وِزیده!

پولک های تهران